સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

શબ્દસૌરભ પુસ્તિકા… અને Fit india 2.0 ?

ગુજરાતી ભાષાના નિષ્ણાત તજજ્ઞ અને બાળમનોવિજ્ઞાનના જાણકાર નવાપુરા પ્રાથમિક શાળા(ઉન્દેલ) તા. ખંભાત જિલ્લો: આણંદના મદદનીશ શિક્ષક રાજેશભાઈ ...
Powered by Blogger.