સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

જુલાઈ થી ડિસેમ્બર તમામ એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી) ગુજરાતી માધ્યમ વર્ષ : 2020-'21

December 25, 2020


એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી)
ગુજરાતી માધ્યમ
જુલાઈ 2020
Sr NoNameDownload
1

ગુજરાતી ધોરણ - ૩

Download
2

ગુજરાતી ધોરણ - ૪

Download
3

ગુજરાતી ધોરણ - ૫

Download
4

ગુજરાતી ધોરણ - ૬

Download
5

ગુજરાતી ધોરણ - ૭

Download
6

ગુજરાતી ધોરણ - ૮

Download
7

ગણિત ધોરણ - ૩

Download
8

ગણિત ધોરણ - ૪

Download
9

ગણિત ધોરણ - ૫

Download
10

ગણિત ધોરણ - ૬

Download
11

ગણિત ધોરણ - ૭

Download
12

ગણિત ધોરણ - ૮

Download

કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download


એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી)
ગુજરાતી માધ્યમ - ઓગસ્ટ ૨૦૨૦
Sr NoNameDownload
1

પર્યાવરણ ધોરણ - ૩

Download
2

પર્યાવરણ ધોરણ - ૪

Download
3

પર્યાવરણ ધોરણ - ૫

Download
4

વિજ્ઞાન ધોરણ - ૬

Download
5

વિજ્ઞાન ધોરણ - ૭

Download
6

વિજ્ઞાન ધોરણ - ૮

Download
7

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૬

Download
8

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૭

Download
9

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૮

Download

કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download

એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી)
ગુજરાતી માધ્યમ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦
Sr NoNameDownload
1

અંગ્રેજી ધોરણ - ૫

Download
2

અંગ્રેજી ધોરણ - ૬

Download
3

અંગ્રેજી ધોરણ - ૭

Download
4

અંગ્રેજી ધોરણ - ૮

Download
5

ગુજરાતી ધોરણ - ૩

Download
6

ગુજરાતી ધોરણ - ૪

Download
7

ગુજરાતી ધોરણ – ૫

Download
8

ગુજરાતી ધોરણ – ૬

Download
9

ગુજરાતી ધોરણ – ૭

Download
10

ગુજરાતી ધોરણ – ૮

Download
11

હિન્દી ધોરણ – ૫

Download
12

હિન્દી ધોરણ – ૬

Download
13

હિન્દી ધોરણ – ૭

Download
14

હિન્દી ધોરણ – ૮

Download
15

ગણિત ધોરણ – ૩

Download
16

ગણિત ધોરણ – ૪

Download
17

સંસ્કૃત ધોરણ – ૬

Download
18

સંસ્કૃત ધોરણ – ૭

Download
19

સંસ્કૃત ધોરણ – ૮

Download

કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Downloadએકમ કસોટી (સામયિક કસોટી)
ગુજરાતી માધ્યમ - ઓક્ટોબર ૨૦૨૦
Sr NoNameDownload
1

પર્યાવરણ ધોરણ - ૩

Download
2

પર્યાવરણ ધોરણ - ૪

Download
3

પર્યાવરણ ધોરણ - ૫

Download
4

ગણિત ધોરણ – પ

Download
5

ગણિત ધોરણ – ૬

Download
6

ગણિત ધોરણ – ૭

Download
7

ગણિત ધોરણ – ૮

Download
8

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૬

Download
9

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૭

Download
10

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૮

Download
11

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૬

Download
12

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૭

Download
13

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૮

Download

કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Downloadએકમ કસોટી (સામયિક કસોટી) 
ગુજરાતી માધ્યમ - ડિસેમ્બર ૨૦૨૦

ધોરણ 3 થી 12
જુઓ.


કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.