સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ 3 સ્વ-અધ્યયનપોથી NCERT CLASS 3

 પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. Click here

ધોરણ 3 સ્વ-અધ્યયનપોથી
પર્યાવરણ : Std 3 to 8 : 
:: All Subject and chapter ::

Animation Videos 
and 
સ્વ-અધ્યયનપોથી
નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 5 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ માટે વધુ જાણો.

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરજો હો....

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.