સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

10 વિજ્ઞાન પ્રકરણ પ્રમાણે ઓનલાઇન ટેસ્ટ 2020-'21


10 વિજ્ઞાન પ્ર.1,2,3 ઓનલાઇન ટેસ્ટ

https://quizizz.com/join?gc=48229076


Ch1

https://wordwall.net/embed/play/3408/367/745


Ch 2

https://wordwall.net/embed/play/3111/129/689


Ch 3

https://wordwall.net/embed/play/3408/723/143


Google Form 

માધ્યમ દ્વારા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

Ch 1


Ch 2


Ch 3


Ch 4


Ch 6


Ch 7


Ch 10


Ch 12


Ch 14


Ch 15ધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download


વર્ષ : 2020-'21 માટે ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.


Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.


Open
ધોરણ 1 થી 2 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.