સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

STD 11 HOME LEARNING VIDEOS

December 12, 2020


STD-11

SECOND SEMESTER  IMPORTANT LINK.

COMING SOON......

FIRST SEMESTER  IMPORTANT LINK.

DATE- 16-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 15-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 14-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 13-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 12-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 10-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 3-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-10-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 23-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 22-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.
DATE- 21-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 17-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 15-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 14-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 12-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 11-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 10-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 9-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 7-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 6-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 5-9-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-21-8-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-20-8-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-16-8-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-15-8-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-14-8-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-26-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-25-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-19-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-18-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-12-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-11-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-10-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-9-7-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-27-6-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-26-6-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-25-6-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-24-6-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-23-6-20 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.