સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std - 11,12 (General) Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download

December 15, 2020


Std - 11,12 (General) Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download

July - 2020 Ekam Kasoti Papers Download 

Test Papers : Download


August - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

Namana Multatvo

CLICK HERE

11

Manovigyan

CLICK HERE

11

Economics

CLICK HERE

11

English

CLICK HERE

12

Namana Multatvo

CLICK HERE

12

Manovigyan

CLICK HERE

12

Economics

CLICK HERE

12

English

CLICK HERE


October - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

English(FL)

CLICK HERE

11

English(SL)

CLICK HERE

11

Account

CLICK HERE

11

Psychology

CLICK HERE

12

English(FL)

CLICK HERE

12

English(SL)

CLICK HERE

12

Account

CLICK HERE

12

Psychology

CLICK HERE


October - 2020 Ekam Kasoti Paper Solution Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

English(FL)

CLICK HERE

11

English(SL)

CLICK HERE

11

Account

CLICK HERE

11

Psychology

CLICK HERE

12

English(FL)

CLICK HERE

12

English(SL)

CLICK HERE

12

Account

CLICK HERE

12

Psychology

CLICK HERE


December - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

English(FL)

CLICK HERE

11

English(SL)

CLICK HERE

11

Economics

CLICK HERE

11

B.A.

CLICK HERE

12

English(FL)

CLICK HERE

12

English(SL)

CLICK HERE

12

Economics

CLICK HERE

12

B.A.

CLICK HERE


December - 2020 Ekam Kasoti Paper Solution Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

English(FL)

CLICK HERE

11

English(SL)

CLICK HERE

11

Economics

CLICK HERE

11

B.A.

CLICK HERE

12

English(FL)

CLICK HERE

12

English(SL)

CLICK HERE

12

Economics

CLICK HERE

12

B.A.

CLICK HERE


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.