સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std - 11,12 (Science) Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download

December 15, 2020

 


Std - 11,12 (Science) Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download

July - 2020 Ekam Kasoti Papers Download 

Test Papers : Download


August - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

BIOLOGY

CLICK HERE

11

MATHS

CLICK HERE

11

ENGLISH

CLICK HERE

12

BIOLOGY

CLICK HERE

12

MATHS

CLICK HERE

12

ENGLISH

CLICK HERE

September - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

PHYSICS

CLICK HERE

11

CHEMISTRY

CLICK HERE

12

PHYSICS

CLICK HERE

12

CHEMISTRY

CLICK HERE
September - 2020 Ekam Kasoti Paper Solution Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

PHYSICS

CLICK HERE

11

CHEMISTRY

CLICK HERE

12

PHYSICS

CLICK HERE

12

CHEMISTRY

CLICK HERE

October - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

BIOLOGY

CLICK HERE

11

MATHS

CLICK HERE

11

ENGLISH(F.L.)

CLICK HERE

12

ENGLISH(S.L.)

CLICK HERE

12

BIOLOGY

CLICK HERE

12

MATHS

CLICK HERE

 12  

ENGLISH(F.L.)

CLICK HERE

12

ENGLISH(S.L.)

CLICK HERE


October - 2020 Ekam Kasoti Paper Solution Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

BIOLOGY

CLICK HERE

11

MATHS

CLICK HERE

11

ENGLISH(F.L.)

CLICK HERE

12

ENGLISH(S.L.)

CLICK HERE

12

BIOLOGY

CLICK HERE

12

MATHS

CLICK HERE

 12  

ENGLISH(F.L.)

CLICK HERE

12

ENGLISH(S.L.)

CLICK HERE


December - 2020 Ekam Kasoti Paper Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

PHYSICS

CLICK HERE

11

CHEMISTRY

CLICK HERE

12

PHYSICS

CLICK HERE

12

CHEMISTRY

CLICK HERE

December - 2020 Ekam Kasoti Paper Solution Download

STD

SUBJECT

DOWNLOAD

11

PHYSICS

CLICK HERE

11

CHEMISTRY

CLICK HERE

12

PHYSICS

CLICK HERE

12

CHEMISTRY

CLICK HERE
No comments:

Thanks

Powered by Blogger.