સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

STD 2 HOME LEARNING VIDEOS

December 12, 2020


STD-2.


SECOND SEMESTER  IMPORTANT LINK.

તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૦ : ગુજરાતી

DATE- 14-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 12-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 11-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 7-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 5-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 4-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-12-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 28-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 27-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 24-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 23-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 21-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 20-11-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

FIRST SEMESTER  IMPORTANT LINK.

DATE- 27-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 26-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 24-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 23-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 20-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 19-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 17-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 13-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.
DATE- 12-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 10-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 9-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 6-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 5-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 3-10-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 29-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 28-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 26-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 25-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-22-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.
DATE-21-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 19-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 18-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 15-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 14-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 12-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 11-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 7-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 5-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 4-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-9-20 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.