સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

STD 9 HOME LEARNING VIDEOS

December 12, 2020


STD-9

SECOND SEMESTER  IMPORTANT LINK.

DATE- 5-12-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 4-12-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 3-12-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-12-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-12-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 28-11-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 27-11-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 26-11-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

FIRST SEMESTER  IMPORTANT LINK.

DATE- 15-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 14-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 13-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.
DATE- 12-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.
DATE- 10-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 6-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 5-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 3-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-10-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 30-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 29-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 28-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 14-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 13-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 12-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 11-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 10-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 9-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 4-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 3-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 1-9-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 31-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-22-8-20 STD-09 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-21-8-20 STD-09 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-20-8-20 STD-09 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-19-8-20 STD-09 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-11-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-5-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-4-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-3-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-2-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-1-8-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-31-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-30-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-29-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-19-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-16-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-15-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-14-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-13-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-12-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-11-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-5-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-4-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-3-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-2-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-1-7-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-26-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-25-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-24-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-23-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-22-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-21-6-20 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.