સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Today Home learning videos (up to 31 desember)

December 18, 2020

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 31/12/2020*📚


✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 30/12/2020*📚

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 29/12/2020*📚

 

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 28/12/2020*📚

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 26/12/2020*📚


✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 24/12/2020*📚

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 23/12/2020*📚


*✍️📚 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબના માધ્યમથી...*

*https://rebrand.ly/Today-home-learning*
✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 21/12/2020*📚
☞ Std 1 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 2 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 3 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 4 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 5 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 6 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 7 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 8 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 9 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 10 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 11 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 12 : Home Learning Video : Click Here

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 19/12/2020*📚

☞ Std 1 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 2 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 3 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 4 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 5 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 6 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 7 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 8 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 9 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 10 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 11 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 12 : Home Learning Video : Click Here

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 18/12/2020*📚

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 17/12/2020*📚


✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 16/12/2020*📚*✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 15/12/2020*📚

*

...✍️📚 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબના માધ્યમથી.

એનાથી પણ જુના હોમ લરનિંગ વિડીયો જુઓ.

Click here


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.