સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ 10 : વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન માટે મટીરીયલ

January 24, 2021

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન

હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટે મટીરીયલ


 પ્રકરણ 1 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

પ્રકરણ 3 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 4 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 5 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 6 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 7 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 8 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 9 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 10 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 11 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 12 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 13 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 14 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 15 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
પ્રકરણ 16 PDF અહિંથી ડાઉનલોડ કરો


 ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન

હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટે મટીરીયલ


Click Here.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.