સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ગુજરાતી વ્યાકરણ મેગા કલેક્શન(ધો.5 થી 12 સુધી)*👨‍🏫ગુજરાતી વ્યાકરણ  મેગા કલેક્શન*

*🔹જોડણી ની રચના*
*🔹તમામ કહેવતો અર્થ સાથે*
*🔹ગુજરાતી અંગ્રેજી ડીક્ષનરી*
*🔹ધોરણ ૫ થી ૧૨ ના દરેક વિદ્યાર્થી માટે ઉપયોગી*
*🔹તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી*


*🙏દરેક શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી સુધી આ મેસેજ જરૂર પહોચાડો*

🗓️🗓️🗓️🗓️🗓️🗓️🗓️

ક્રમપુસ્તકનું નામડાઉનલોડ કરો
સાચી જોડણી લાગે વહાલીડાઉનલોડ
ગુજરાતી વ્યાકરણડાઉનલોડ
વ્યાકરણ પરિચયડાઉનલોડ
ગુજરાતી કહેવતોડાઉનલોડ
ભાષા સૌંદર્યડાઉનલોડ
વર્ણ વ્યવસ્થાડાઉનલોડ
ગુજરાતી અંગ્રેજી ડીક્ષનરીડાઉનલોડ

STD 12 COMMERCE


ACCOUNT :-CLICK HERE

ECONOMICS :-CLICK HERE

STATISTICS:-CLICK HERE

B.A. :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 SCIENCE


MATHS :-CLICK HERE

BIOLOGY :-CLICK HERE

PHYSICS :-CLICK HERE

CHEMISSTRY :CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 ARTS


GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

SOCIOLOGY :-CLICK HERE

PSYCHOLOGY :-CLICK HERE

HISTORY :-CLICK HERE

LOGIC :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

ITIHES :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERESTD 10 All Subject


Click HERE


ધોરણ 10 જૂના બોર્ડના પ્રશ્નપત્ર


Download


ધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download


વર્ષ : 2020-'21 માટે ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.


Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.


Open
ધોરણ 1 થી 2 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.