સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

પ્રકરણ 19 : ધોરણ 10 :સા.વિજ્ઞાન 70%કોષ અને નવી પેપર સ્ટાઈલ પ્રમાણે Pdf

  પ્રકરણ - 19

પ્રશ્નપત્ર-1 સોલ્યુસન સાથે


પ્રશ્નપત્ર-2 સોલ્યુસન સાથે


પ્રશ્નપત્ર-3 સોલ્યુસન સાથે

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.