સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

સેકન્ડરી - હાઇ સેકન્ડ રી ભરતી 2021 આજના ન્યુઝ

January 19, 2021

 માધ્યમિક :-

CLICK HERE FOR OFFICIAL WEBSITE

VIEW DOCUMENT VARIFICATION HERE FROM HERE  


GUJARATI DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF


HINDI DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF


ENGLISH DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF


SANSKRUT DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF


SOCIAL SCIENCE DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF


MATHS SCIENCE DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF

KRISHI VIDHYA  DOCUMENT VARIFICATION LIST PDF
સેકન્ડરી ભરતી 2021
All in one post in information.

માધ્યમિક ભરતી ના ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ભરતી ના ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક વિષય વાઇજ કુલ જગ્યાઓ

માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક શાળાવાઇઝ જગ્યાઓ


ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક વિષય વાઇઝ જગ્યાઓ

ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક શાળાવાઇઝ જગ્યાઓ

CLICK HERE FOR OFFICIAL WEBSITE
VIEW DOCUMENT VARIFICATION HERE FROM HERE 

BIOLOGY DOCUMENT VARIFICATION LIST

CHEMESTRY  DOCUMENT VARIFICATION LIST

COMMERCE DOCUMENT VARIFICATION LIST

COMPUTER DOCUMENT VARIFICATION LIST

ECONOMICS DOCUMENT VARIFICATION LIST

ENGLISH DOCUMENT VARIFICATION LIST

GEOGRAPHY DOCUMENT VARIFICATION LIST

GUJARATI DOCUMENT VARIFICATION LIST

HINDI DOCUMENT VARIFICATION LIST

HISTORY DOCUMENT VARIFICATION LIST

KRUSHI VIDHYA DOCUMENT VARIFICATION LIST

MATHS DOCUMENT VARIFICATION LIST

PSYCHOLOGY DOCUMENT VARIFICATION LIST

SANSKRIT DOCUMENT VARIFICATION LIST

ઉચ્ચતર માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક જિલ્લાવાઇઝ જગ્યાઓ


જીલ્લાના ડોક્યુમેન્‍ટ વેરીફીકેશન કેન્દ્રની યાદી - Download

Document Verification Module

ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગ માટે રજુ કરવાનો NOC નો નમુનો

માધ્યમિક વિભાગ માટે રજુ કરવાનો NOC નો નમુનો

EWS બાંહેધરી પત્રક નો નમુનો

Non creamy layer બાંહેધરી પત્રકનો નમુનો

ગ્રાન્‍ટેડ ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની ટેકનીકલ સૂચનાઓ

માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક જગ્યાઓ

ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત

માધ્યમિક ગ્રાન્ટેડ શિક્ષણ સહાયક સુચનાઓ

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.