સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

*30% કાપ બાદ ધોરણ -10 ગણિત નો અભ્યાસક્રમ*

January 06, 2021

 ✍️... *નમસ્કાર* ..//

*30% કાપ બાદ ધોરણ -10 ગણિત નો અભ્યાસક્રમ* 🤔🤔
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 1*
https://youtu.be/SEsFENmUDr4
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 2*
https://youtu.be/qybd7gl5-ew
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 3*
https://youtu.be/7TlNaNSTxNk
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 4*
https://youtu.be/7wfH3pxTuVY
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 5*
https://youtu.be/X08eqTZlyb8
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 6*
https://youtu.be/J6ef73wOWc0
અને
https://youtu.be/3N4eOUI2giI
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 7*
https://youtu.be/h5467I5aVuY
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 8*
https://youtu.be/I-zoKXjwi-M
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 9*
https://youtu.be/lfQ0baUhCN0
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 10*
https://youtu.be/WE9b8j17P5s
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 12*
https://youtu.be/e2Qm3l7cUUk
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 13*
https://youtu.be/p02kwHB6DbE
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 14*
https://youtu.be/M7epjxFOXuE
📝 *ધોરણ 10 // પ્રકરણ - 15*
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYe_tsXFR6Ib_KMcb3wqj0cL1Ug8dCWeL

*બધીજ રીતો 30% કાપ બાદ ની*
📝 *100% આ પ્રકરણ માં શું તૈયારી કરાવી તે તમામ માહિતી...** 🤔🤔

સંતકૃપા વિદ્યાલય - નખત્રાણા 
વર્ષ : 2020-'21 અભ્યાસક્રમમાં 70%કોષ 
અને નવી પેપર સ્ટાઈલ પ્રમાણે 
ધોરણ 10 : ગણિત

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.