સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

// Gujarat Prathmik Teacher Badli Camp // Online Badli Camp 2021 //

January 19, 2021Notice Board

Primary Teacher Online Badli Application & Order 2021

Name of organization :- DPE Gujarat.

Important Date for Online Transfer 2020-21

Online Apply Start from-: 6-02-2021 (12:00)

Last Date for Online Apply-: 8-02-2021 (23:59)

How-to-Apply

 www.dpegujarat.in?

  • Go to the official website i.e. www.dpegujarat.in _1
  • Read carefully before submitting your information_2
  • Enter Your Details and Upload Photo & Sign._3
  • Now confirm and print application_4

Important Links view   :

Download Dpegujarat.in Online Badli 2021 Paripatra

ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ કેમ ભરવુ ? તેની સ્ટેપ By સ્ટેપ માહિતી આપતી Pdf ફાઈલ* (જૂની વેબસાઈટ મુજબ)

અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ઉમેદવારે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાઓ

ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતે નોકરી લંબાઈનો મુખ્ય શિક્ષકશ્રી એ આપવાનો દાખલાનો નમૂનો 1

ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતે નોકરી લંબાઈનો મુખ્ય શિક્ષકશ્રી એ આપવાનો દાખલાનો નમૂનો 2

2015માં ભરેલા ફોર્મનો નમૂનો 1

2015માં ભરેલા ફોર્મનો નમૂનો 2

ફોર્મ સાથે જોડવાના ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ

ફોર્મ માટે જરૂરી તમામ શાળાના ડાયસકોડ સર્ચ કરો

ફોર્મ માટે જરૂરી તમામ ક્લસ્ટર ડાયસકોડ સર્ચ કરો

બદલી ફોર્મ ભરેલ હોય અને જો સ્થળ ના મળે તો ફરીથી ફોર્મ ભરી શકાય તેની માહિતી

બદલી માટે પતિ પત્ની કેસ માટેના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો

બદલી કરેલ શિક્ષક કે વિદ્યાસહાયક સરકારની સૂચના અનુસાર વહીવટી કારણો સર છુટા કરવામાં વહેલું મોડું થાય તો શું ?

શિક્ષકને છુટા થવા માટેની અરજીનો નમૂનો

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.