સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 10 and 12 old bord papers (2017-2020)

 

1) (July-2018)-01(Guj F.L)Gujarati( 10th Guj MED)
2) (July-2018)-04(English F.L) English( 10th ENG MED)
3) (July-2018)-10Social Science( 10th ENG MED )
4) (July-2018)-10Social Science( 10th Guj MED)
5) (July-2018)-10Social Science( 10th Hindi MED)
6) (July-2018)-11(E)Sc. & Tech NCERT OTHER( 10th)
7) (July-2018)-11(E)Sc. & Tech. NCERT SRT( 10th )
8) (July-2018)-11Sc & Tech( 10th Hindi MED)
9) (July-2018)-11Sc & Tech. ( 10th Guj MED )
10) (July-2018)-11Sc. & Tech( 10th ENG MED)
11) (July-2018)-12(E)Maths NCERT Other( 10th)
12) (July-2018)-12(E)Maths NCESRT SRT( 10th)
13) (July-2018)-12Maths( 10th ENG MED)
14) (July-2018)-12Maths( 10th Guj MED)
15) (July-2018)-12Maths( 10th Hindi MED)
16) (July-2018)-13(Gujarati S.L)Gujarati New Course( 10th ENG MED)
17) (July-2018)-14(Hindi S.L)HINDI( 10th Guj MED)
18) (July-2018)-16(ENGLISH S.L.)ENGLISH( 10th Guj MED)
19) (July-2018)-17SANSKRIT( 10th Guj MED)
20) (MAR-2017 )-4 English F.L-English(10th Eng Med)
21) (MAR-2017)-01(Guj F.L)Gujrati(10th Guj Med)
22) (MAR-2017)-10 Social Science(10th Eng Med)
23) (MAR-2017)-10Social Science(10th Guj Med)
24) (MAR-2017)-11 Sc. & Tech.(10th Eng Med)
25) (MAR-2017)-11Sc. & Tech.(10th Guj Med)
26) (MAR-2017)-12 Maths (10th Eng Med)
27) (MAR-2017)-12Maths(10th Guj Med)
28) (MAR-2017)-13(Guj S.L)Gujarati(10th Eng Med)
29) (MAR-2017)-14(Hindi S.L)Hindi(10th Guj Med)
30) (MAR-2017)-15(Sindhi-Arebic)(S.L)Sindhi(10th)
31) (MAR-2017)-15(Sindhi-Devnagri)(S.L)Sindhi(10th)
32) (MAR-2017)-16(English S.L)English(10th Guj Med)
33) (MAR-2017)-17 Sanskrit(10th Eng Med)
34) (MAR-2017)-17Sanskrit(10th Guj Med)
35) (MAR-2017)-19 Persian(10th Eng Med)
36) (MAR-2017)-19 Persian(10th Guj Med)
37) (MAR-2017)-2(Hindi F.L)Hindi(10th Hindi Med)
38) (MAR-2017)-20 Arabic(10th Guj Med)
39) (MAR-2017)-20 Arebic(10th Eng Med)
40) (MAR-2017)-21Urdu(10th Guj Med)
41) (MAR-2017)-3(Marathi F.L)Marathi(10th)
42) (MAR-2017)-5(Urdu F.L)Urdu(10th)
43) (MAR-2017)-6(Sindhi-Arebic)(F.L)Sindhi(10th)
44) (MAR-2017)-6(Sindhi-Devnagri)(F.L)Sindhi(10th)
45) (MAR-2017)-7(TAMIL F.L)Tamil(10th)
46) (MAR-2017)-8(Telugu F.L)Telugu(10th)
47) (MAR-2017)-9(Oriya F.L)Oriya(10th)
48) (MAR-2018)-01(Guj F.L)Gujarati New Course( 10th GUJ MED)
49) (MAR-2018)-02(Hindi F.L)Hindi New Course( 10th Hindi MED)
50) (MAR-2018)-03(Marathi F.L)Marathi New Course( 10th)
51) (MAR-2018)-04(English F.L) English New Course( 10th ENG MED)
52) (MAR-2018)-04(English F.L)(English)NCERT-Others( 10th)
53) (MAR-2018)-04(English F.L)EnglishNCERT SRT( 10th MAR-2018)
54) (MAR-2018)-05(Urdu F.L)Urdu New Course( 10th)
55) (MAR-2018)-06(Sindhi-Arabic)(F.L)Sindhi New Course( 10th)
56) (MAR-2018)-06(Sindhi-Devnagri)(F.L)Sindhi New Course( 10th)
57) (MAR-2018)-07(Tamil F.L)TAMIL( 10th)
58) (MAR-2018)-08(Telugu F.L)Telugu( 10th)
59) (MAR-2018)-09(Oriya F.L)Oriya ( 10th)
60) (MAR-2018)-10Social Science New Course( 10th ENG MED)
61) (MAR-2018)-10Social Science New Course( 10th GUJ MED)
62) (MAR-2018)-10Social Science New Course( 10th Hindi MED)
63) (MAR-2018)-11 Sc. & Tech-NCERT SRT( 10th)
64) (MAR-2018)-11Sc. & Tech( 10th GUJ MED)
65) (MAR-2018)-11Sc. & Tech( 10th Hindi MED)
66) (MAR-2018)-11Sc. & TechNCERT-Others( 10th)
67) (MAR-2018)-11Sc. &Tech( 10th ENG MED)
68) (MAR-2018)-12 Maths-NCERT-SRT( 10th)
69) (MAR-2018)-12Maths ( 10th ENG MED)
70) (MAR-2018)-12Maths NCERT-OTHERS( 10th)
71) (MAR-2018)-12Maths( 10th GUJ MED)
72) (MAR-2018)-12Maths( 10th Hindi MED)
73) (MAR-2018)-13(Gujarati S.L) Gujarati New Course ( 10th ENG MED)
74) (MAR-2018)-14(Hindi S.L)Hindi New Course( 10th GUJ MED)
75) (MAR-2018)-15(Sindhi-Arabic)(S.L)Sindhi( 10th)
76) (MAR-2018)-15-(Sindhi-Devnagri)(S.L)Sindhi( 10th)
77) (MAR-2018)-16(English S.L)EnglishNew Course( 10th GUJ MED)
78) (MAR-2018)-17Sanskrit( 10th GUJ MED)
79) દ્રિતિય એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો-૨૦૨૦ (ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા અને દ્વિતિય ભાષા)
80) દ્રિતિય એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો-૨૦૨૦ (વિજ્ઞાન)
81) એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો-૨૦૨૦ (સામાજિક વિજ્ઞાન)
82) એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો-૨૦૨૦ (ગણિત)
STD 12 COMMERCE


ACCOUNT :-CLICK HERE

ECONOMICS :-CLICK HERE

STATISTICS:-CLICK HERE

B.A. :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 SCIENCE


MATHS :-CLICK HERE

BIOLOGY :-CLICK HERE

PHYSICS :-CLICK HERE

CHEMISSTRY :CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 ARTS


GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

SOCIOLOGY :-CLICK HERE

PSYCHOLOGY :-CLICK HERE

HISTORY :-CLICK HERE

LOGIC :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

ITIHES :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERESTD 10 All Subject


Click HERE


ધોરણ 10 જૂના બોર્ડના પ્રશ્નપત્ર


Download


ધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download


વર્ષ : 2020-'21 માટે ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.


Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.


Open
ધોરણ 1 થી 2 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.