સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

TODAY HOME LEARNING VIDEOS

January 07, 2021

  

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 30/1/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 27/1/2021*

 

☞ Std 1 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 2 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 3 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 4 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 5 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 6 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 7 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 8 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 9 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 10 : Home Learning Video : Click Here

☞ Std 11 : Home Learning Video : Click Here
☞ Std 12 : Home Learning Video : Click Here✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 6/1/2021*📚

🏡 હોમ learning વિડિયો તારીખ :- 5/1/2021*📚


✍️🏡 હોમ learning વિડિયો તારીખ :- 4/1/2021*📚

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 2/1/2021*

✍️🏡 હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 1/1/2021*📚


એનાથી પણ જુના હોમ લરનિંગ વિડીયો જુઓ.

Click here

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.