સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે પેપર સ્ટાઇલ, નમુનાના પ્રશ્નપત્રો

February 02, 2021

 ધોરણ ૧૦ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે પેપર સ્ટાઇલનમુનાના પ્રશ્નપત્રો

ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા)

ગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા)

વિજ્ઞાન

સામાજિક વિજ્ઞાન

ગણિત

English(SL)

સંસ્કૃત

हिन्दी(प्रथम भाषा)

English(FL)

हिन्दी(द्वितीय भाषा)ધોરણ ૧૨  શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે પેપર સ્ટાઇલનમુનાના પ્રશ્નપત્રો

હિન્દી દ્વિતીય ભાષા
વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન
આંકડાશાસ્ત્ર
નામાના મૂળ તત્વો
ભૂગોળ

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.