સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ચૂંટણીમાં ઓડર મળ્યો હોય તેવા શિક્ષકને ઉપયોગી માહિતી

ચૂંટણી ઉપયોગી માહિતી


*

★ પ્રીસાઈન્ડિંગ,PO1,PO2 તમામ હોદ્દા માટે જરૂરી માહીતી

★ પ્રીસાઈન્ડિંગ માટે તમામ ફોર્મ ના ભરેલા નમૂના

★ મશીન સિલિંગ વિડિઓ

★ દર 2 કલાકે આકડા આપવા માટે:મતદાન ટકાવારી કેલ્ક્યુલેટર

★ મતદાર યાદીમાં નામ શોધો.

★ BLO ની માહિતી મેળવો

★ ચૂંટણીનો સાહિત્ય અને evm પ્રક્રિયા માહિતી

★ માત્ર તારીખ દાખલ કરી ઉંમરના વર્ષ દિવસ બધું જ ગણો.

👍 તમામ શિક્ષકો માટે ઉપયોગી માહિતી દરેક ગ્રુપમાં આ મેસેજ મોકલો...


Click here for the Download appNo comments:

Thanks

Powered by Blogger.