સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

બિનઅનામત વર્ગ માટે સરકારી યોજનાઓ

Gujarat Unreserved Educational & Economical Development corporation Various Scheme for 2019 Apply Online


01

Name of the scheme: Academic study plan GUEEDC

02

Scheme form / loan assistance standards:Medical courses in the state, Dental Self Financed Bachelor's courses for Professional Courses, Engineering, Technology, Pharmacy, Architecture, Ayurvedic, Homiopathy, Physiotherapy, Veterinary courses, Nursing (Bachelor's) courses etc. For Higher Courses such as BBA, , BAC, BA, etc.), the total tuition fee or Rs. 0.00 lakh and it will be given from 4 percent simple interest loan according to the corporation, which of the two is less.

  • Eligibility standards: 60% or more in standard 12
  • Rate of Interest: Sense of Annual 4% per Annum
  • Income Limit: Family annual income limit is Rs.6.00 lakh or less.
  • The applicant should have a non-reserved category.
  • Eligibility and credit criteria for educational plans
Must have passed from any school in Gujarat state with 60% or more in standard 12.
The loan will be eligible for the curriculum which is affiliated with the syllabus of that course.

The applicant should be from Gujarat and must be non-reserved.
Proof of admission in affiliated curriculum will be presented.
Interest rate of interest will be 4% per annum. Lending will be given per year. Accordingly, the simple interest will be counted.

The widow and orphan beneficiary will have to give preference to the applicant.

Loans for non-lecturers who have left the study period or who have not passed the degree, will be eligible for reimbursement together and interest subsidy will not be available.
The annual family income limit for the state's educational plans will be 6.00 lakhs.

Loan / Loan for Documents:

If the total amount of loan is Rs.7.50 lakh or less for the whole loan, they will not have to make any mortgage (mortgage), but only two sureties of bail will be submitted.
If the total amount of loan is more than Rs.7.50 lakh, then it will have to be mortgaged in favor of the real estate corporation of its own or any other relative.

Each lender has to pay five BLANK checks signed in favor of Corporation.

Loan repayment:
In case of total loan upto Rs.5.00 lakhs, after one year of completion of the study, the loan amount will be paid in interest of one monthly installment in the 5 (five) years.
In case of a loan of more than Rs.5.00 lakh, after one year of completion of the study, the loan amount will be filled in interest of one monthly installment in 6 (six) years with interest.

The repayment loan will be credited to the first interest.
The loan can be repaid even before the time taken by the lender.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF STUDY LOANAPPLY ONLINE FOR STUDY LOAN FROM HERE
Name of the scheme: Foreign education loan GUEEDC

03

Scheme form / loan assistance standards:For standard MBBS, MBA for MBBS only, for degree after diploma, postgraduate postgraduate, and any type of technical, paramedical, professional etc. such as research abroad, for non-resident students abroad, a total of Rs.5.5 lakh foreign education loan corporation Will be given.
Eligibility standards: 60% or more in standard 12

Rate of interest: simple interest of 4% annually.

Income Limit: The family annual income limit is Rs.6.00 lakhs or less then

Loan / Loan for Documents:

If the total amount of loan is Rs.7.50 lakh or less in the entire loan, then the bail bond of two sureties, which can be filled up, is to be presented.
If the total amount of loan is more than Rs.7.50 lakh, then it will have to be mortgaged in favor of the real estate corporation's real estate corporation itself or any other relative.
Each lender has to pay a BLANK check signed in favor of Corporation.

Loan repayment:


In case of total loan upto Rs.5.00 lakh, one year after the completion of the study, one has to pay the same monthly installment in 5 (five) years.
In case of a loan of more than Rs.5.00 lakh, one year after the completion of the study, one has to pay the same monthly installment in 6 (six) years.
The amount of repayment loan will be credited to the first interest.
The loan can be repaid even before the time taken by the lender.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF FOREIGHN EDUCATION SCHEMEAPPLY ONLINE FOR FOREIGHN EDUCATION SCHEME FROM HERE

Name of the scheme: Meal Bills Help GUEEDC

04

Scheme form / standards of assistance:

Students receiving unemployment classes are not available in the medical, dental, technical, para-medical and academic systems in their respective talukas and students who are studying outside the taluka, who are studying outside of the government / grant-in-school hostel, monthly income of Rs.1200 / - per month will be received for 10 months. Will be

The girls hostels run by any society / trust / organization The girls studying in the 9th to 12th will also be entitled to the above mentioned food aid.
Income Limit: The annual family income limit will be Rs.4.50 lakh or less.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Meal bills Help SchemeAPPLY ONLINE FOR Meal bills Help Scheme
Name of Scheme: Tuition Assistance GUEEDC

05
Scheme form / standards of assistance:

In the scheme of tuition assistance, school / college education or tuition fees are not available. Apart from the school, additional amount of tuition is taken as a part of the assistance
Students of non-reserved students have received 70% marks in standard 10 and tuition encouragement assistance of Rs.15,000 / - per annum will be given to scholars who are studying in the science stream in standard 1112.
Students with qualifications studied in any tuition / coaching classes administered by any society / trust / non-profit organization will be eligible for assistance as above.
Qualification Standards: 70% or more in Std-10
Only once a year, assistance will be available.
Income Limit: Family annual income limit is Rs.4.50 lakh or less.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Tution Help SchemeAPPLY ONLINE FOR Tution Help Scheme
Name of the scheme: Coaching Assistance for JEE, GUJCET, NET (NEET) Examination. GUEEDC

09

Scheme form / standards of assistance:For students of standard science stream 12th standard, after 12th standard, for the coaching of preparatory examination of entrance examination in engineering, such as JEE, GUJCET, NIT, 70% students in standard 10 have three years or more experience. The Coaching Assistance will be provided to the students for coaching in the amount of Rs.20,000 per annum or actual fee, whichever is less.

Eligibility standards: Must be 70% marks or more in standard 10.

Limitation: The annual family income limit is Rs.4.50 lakh or less.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Coaching Help SchemeAPPLY ONLINE FOR coaching Help Scheme
Name of the Scheme: Training for Competitive Examination GUEEDC

06

Scheme form / standards of assistance:UPSC, GPSC Class-1, Class-2 and Class-3, Secondary Services Selection Board, Panchayat Service Selection Board, Government of India Railway, Recognition for recruitment examinations in banks / trainees in the selected institutions / trainees who are studying in the selected institutions will be payable as per assistance of Rs.20,000 per trainee or the actual fee payable, whichever is less.

Eligibility standards: 60% or more in standard 12

Limitation: The annual family income limit is Rs.4.50 lakh or less.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Competitive Exam helpAPPLY ONLINE FOR competitive Exam help
Name of the scheme: Self-employment schemes. GUEEDC

Scheme form / loan support standards:

Owned unit cost for self-employment vehicles, rickshaws, loading rickshaws, marutiices, jeep-taxis.
For loans of Rs.10.00 lakhs for any self-employment profession, or for lesser than the actual cost of the business or commerce store, medical store, readymade garment store, bookstore etc., the loan will be given from the corporation.
For the above order 1 and 2, the loan will be available at the simple interest rate of 5% of the loan. Women will be eligible to get a simple interest loan of 4%.
Transport, Logistics, Travelers, Food Court etc. For the business, including the required structure of the vehicle, Rs. 6.00 lakh loan will be eligible for 5% interest subsidy.

Credit Criteria for self-employment schemes

In the scheme of loan for the vehicle, the applicant must have a limited license.
Mortgage should be done for the vehicle acquired
After three months of receiving the vehicle, the loan will be payable in the same monthly installment of five years.
The small business will have to start in three months of getting the loan and after three months of the loan, the loan will be recovered in the same monthly installment of five years.
The total amount of the loan is Rs. If the amount is less than 7.50 lakh or less, then the bail bond of two sureties which can be filled up, will be presented.
The total amount of the loan is Rs. If it exceeds 7.50 lakh, then it will have to be mortgaged in favor of the real estate corporation's own or any other relative's real estate corporation.
Every lender has to give five blank checks signed in favor of corporation.

All the self-employment projects will also have the following eligibility.

Applicant should be a resident of Gujarat and be non-resident.
Applicant should be 18 years to 50 years of age.
The interest rate of interest will be 5% per annum and 4% for women. Lending will be given per year. Accordingly, the simple interest will be counted.
Interest Rate: 5% per annum for general terms 1 and 2 and 4% for women.
Income Limit: Family annual income limit is Rs.6.00 lakh or less.
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Self Employment SchemeAPPLY ONLINE FOR Self Employment Scheme
Name of the scheme: Interest Assistance for a Graduate Doctor, Lawyer, Technical Graduate. GUEEDC

07

Scheme form / standards of assistance:If you want to open your own clinic, laboratory, radiology clinic or office by a doctor, a lawyer, a technical graduate, non-resident class, then a loan of up to Rs 10 lakh will be given to 5 per cent interest on loan.

Accuracy:.
There must be a necessary registration according to the rules for the business.
The applicant must be a resident of Gujarat. And should be non-reserved.
Applicant's age must be 18 years to 50 years.
Proof of loan taken from the bank must be submitted.
Income Limit: Family annual income limit of Rs.6.00 lakhs below that below
 CLICK HERE FOR FULL DETAIL OF Interest Help SchemeAPPLY ONLINE FOR Interest Help scheme

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.