સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

બેંક ઓફ બરોડા ના ખાતાનું બેલેન્સ Whatsapp થી કેવી રીતે ચેક કરશો ?

February 08, 2021


👉 Whatsapp ની અન્ય સુવિધાઓ

👉 મિની સ્ટેટમેન્ટ

👉 ચેક બુક રિક્વેસ્ટ

👉 ચેક બુક સ્ટેટ્સ

👉 બ્લોક ATM કાર્ડ

👉 કમ્પ્લેઈન

👉 નો યોર કસ્ટમર આઈ ડી


તમામ સુવિધાઓ હવે Whatsapp માં. ⤵️


*1.* Account Services *(Acc)* 💼

*2.* Block Debit Card *(Block)* ⛔

*3.* Know our Banking Products *(Product)* 🏢

*4.* Digital Products Information  *(Digital)* 📱

*5.* Know Interest Rate and Service Charges *(Charges)* 🔀

*6.* Offers *(Offers)* 🛒

*7.* Contact Us *(Contact)* 📞

*8.* Opt In *(In)* 📥


=================================


We can Assist you with the following Services:

*1.* Know your Account Balance *(Bal)* 🤳

*2.* Get Mini Statement *(Mini)* (Last 5 Txn)📜

*3.* Request ChequeBook *(Cheque)* 📖

*4.* Check your Cheque Status *(Status)* 🔍

*5.* Know your registered Email ID *(Email)* 📧

*6.* Know your Customer Id *(CustID)* 🆔


Click on below link to start conversation directly on Bank’s WhatsApp Number- https://wa.me/918433888777?text=Hi

Step-2: Start Chatting

Send “HI” on this number using WhatsApp platform and initiate the conversation 

By starting a conversation it would mean that you are agreeing to the terms and condition of WhatsApp Banking.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.