સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

The Gujarat Government is currently conducting an online test for the NMMS exam.

February 12, 2021

  


The Gujarat Government is currently conducting an online test for the NMMS exam.

Education Department - Government of GujaratGCERT All Exam TestClick Here
NMMS Test 1Click Here
NMMS Test 2Click Here
NMMS Test 3Click Here
NMMS Test 4Click Here
Other 20 NMMS tests
Open👇


  ધોરણ 1 થી 2 માસવાર 

અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.

Openધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

DownloadStandards 1 to 8 all poems


STANDARD 1 - ALL POEMS                                       
STANDARD 2 - ALL POEMS

STANDARD 3 - ALL POEMS                                            
STANDARD 4 - ALL POEMS                                            
STANDARD 5 - ALL POEMS                                            
STANDARD 6 - ALL POEMS                                            


STANDARD 7 -  ALL POEMS                                           
STANDARD 8  - ALL POEMS                                           


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.