સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Today Home learning videos (up to 28 February)

February 04, 2021

   

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 24/2/2021

ધોરણ-૧  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૨ ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૩  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૪ ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૫ પર્યાવરણ વિડીયો 
ધોરણ-૬  હિન્દી વિડીયો
ધોરણ-૭  હિન્દી વિડીયો
ધોરણ-૮ હિન્દી વિડીયો
ધોરણ-10 વિજ્ઞાન વિડીયો
ધોરણ-12  CHEMESTRY વિડીયો 

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 23/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 24/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 22/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 19/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 19/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 18/2/2021

ધોરણ-૩ ગુજરાતી વિડીયો
ધોરણ-૪ હિન્દી વિડીયો
ધોરણ-૫ અંગ્રેજી વિડીયો 
ધોરણ-૬ સામાજીક વિજ્ઞાન વિડીયો
ધોરણ-૭ સામાજીક વિજ્ઞાન વિડીયો
ધોરણ-૮ અંગ્રેજી વિડીયો
ધોરણ-10 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-12  ગણિત વિડીયો 

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 17/2/2021

ધોરણ-૩ પર્યાવરણ વિડીયો
ધોરણ-૪ પર્યાવરણ વિડીયો
ધોરણ-૫ ગણિત વિડીયો 
ધોરણ-૬ સંસ્કૃત વિડીયો
ધોરણ-૭ સંસ્કૃત વિડીયો
ધોરણ-૮ સંસ્કૃત વિડીયો
ધોરણ-10 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-12  ગણિત વિડીયો 

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 12/2/2021

ધોરણ-૧  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૨ ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૩  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૪ ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૫ પર્યાવરણ વિડીયો 
ધોરણ-૬  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૭  ગણિત વિડીયો
ધોરણ-૮ ગણિત વિડીયો
ધોરણ-9 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-11  BIOLOGY વિડીયો 

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 11/2/2021

ધોરણ-૩ ગુજરાતી વિડીયો
ધોરણ-૪ ENGLISH વિડીયો
ધોરણ-૫ ENGLISH વિડીયો 
ધોરણ-૬ હિન્દી  વિડીયો
ધોરણ-૭ હિન્દી    વિડીયો
ધોરણ-૮ હિન્દી   વિડીયો
ધોરણ-9 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-11  BIOLOGY વિડીયો 

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 10/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 8/2/2021

DATE- 8-2-21 STD-1 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-3 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-4 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-5 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE -8-2-21 STD-6 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-7 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-8 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-9 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 8-2-21 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 6/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 5/2/2021

હોમ લર્નિંગ વિડિયો તારીખ :- 4/2/2021


એનાથી પણ જુના હોમ લરનિંગ વિડીયો જુઓ.

Click here

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.