સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Happy Holi Photo Frame , videos and game 2021

March 28, 2021

Happy Holi Photo Frames 2021


Celebrate the eve of Holi with a lot of love.

let your lovely happy moments be decorated with holi photo frame editor

Happy Holi Photo Frames 2021


Repair broken relationships by sending Holi photo frames along with naughty photos of her.

we didn't realize we were creating memories ... we just knew we were
having fun with colors ... to make those fun adorable days memorable, the Holi photo frame app is the perfect match for you ... Colors of Love with Holi Photo Frames Editor.

Check out all the Holi frames in the Holi photo frame editor app!


The latest colorful collection of Holi photo frames or Festival of colors or Holi 2018.
Different color effects.
Text can be added with different font sizes, colors and styles
Save your new edited framed image and share it instantly on social media.

1- Select a photo or selfie from your phone's gallery
2- Capture a new image with your camera
3- Rotate, zoom in, zoom out or drag the photo to fit in Holi photo frames as you like!
4- Apply effects!
5- Add notes and color them.

Save and share your Holi photo frames across all social media sites.

Great alternative for Holi wishes.

Find your own choice of free Holi photo frames.

Happy Holidays!

Important Link frem:
Holi is a major festival in India and Nepal that is celebrated in spring. This festival is celebrated on the full moon day of the month of Phalgun according to the Hindu calendar.

Holi is a festival of colors and laughter. It is an important and famous festival in India, which is celebrated all over the world today. This festival called the festival of colors is traditionally celebrated for two days. It is celebrated prominently in India and Nepal. 

Happy Holi Photo Frames 2021

This festival is also celebrated with great pomp in many other countries where Hindu minorities live. Holika is lit on the first day, also known as Holika Dahan. On the second day, which is mainly Dhulendi and Dhurdi, Dhurkhel or Dhulivandan is its other name, people throw colors, abir-gulal, etc., singing the songs of Holi by playing the dhol and people go from door to door. 

It is believed that on the day of Holi people forget the old bitterness and hug each other and become friends again. The round of play and play with each other lasts until noon. After bathing and resting, after putting on new clothes, people go to meet at home at night, hug each other and feed them sweets.

This popular raga-rang festival is also the messenger of spring. The meaning of music and color are its main parts, but the nature that brings them to its height is also at its peak with the colorful youth at the moment. It is also called Phalguni since it is celebrated in the month of Phalgun. 

The Holi festival begins in Vasant Panchami. Gulal flies for the first time the same day. The song of Phag and Dhamar begins from this day. Mustard blooms in the fields. There is an attractive shade of flowers in the gardens. Trees, plants, animals and birds are filled with joy. 

Wheat earrings are worn to wear in the fields. Children and the elderly forget everything and forget stereotypes and drown them in dance music and colors to the beat of drums and cymbals. There is a touch of color everywhere. Gujhiya is the main dish of Holi which is made from mawa and maida and consists of dried fruits.

On this day it is also customary to eat and feed large kanji. On Holi night, with new clothes, people go to each other's house to meet Holi, where they are greeted with gujiya, namkeen and cool. On Holi day, it is very important to eat mango and sandalwood manjari.

Important Link:

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.