સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

STD 3 to 8 : SWADHYAY POTHI DOWNLOAD

April 20, 2021

IMPORTANT LINKS:


STD 3 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Gujarati

I

View

Download

2

Gujarati

II

View

Download

3

EVS

-

View

Download

4

Maths

-

View

Download


STD 4 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No.

Subject

Sem

View

Download

1

Gujarati

I

View

Download

2

Gujarati

II

View

Download

3

EVS

-

View

Download

4

Maths

-

View

Download

5

Hindi

II

View

Download


    

STD 5 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

English

-

View

Download

2

EVS

-

View

Download

3

Gujarati

I

View

Download

4

Gujarati

II

View

Download

5

Maths

-

View

Download

6

Hindi

I

View

Download

7

Hindi

II

View

Download
STD 6 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No.

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

Download

8

Social Science

I & II

View

DownloadSTD 7 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

Download

8

Social Science

I & II

View

DownloadSTD 8 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

DownloadNo comments:

Thanks

Powered by Blogger.