સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

GCERT Masvar Aayojan 2020-21

June 08, 2021

 

GCERT Masvar Aayojan 2020-21

In time, Monthly educational planning for the academic year 2020-21 has been announced by the circular GCERT. It is necessary to follow this annual plan for educational work in schools. Standard and subject wise syllabus planning is sent from 

GCERT.

GCERT Masvar Aayojan Paripatra Download

Masvar Aayojan Std. 1 to 5

Masvar Aayojan Std. 1 to 5 will help them visualise their month ahead so nothing comes as a surprise. The same goes for children who may benefit from extra preparation time.

 

Gujarati Masvar Ayojan – Varshik Ayojan Std 3 to 5

Std 3 to 5 Gujarati Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 1 Download
Std 3 to 5 Gujarati Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 2 Download

Maths Masvar Ayojan – Varshik Ayojan Std 3 to 5

Std 3 to 5 Maths Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 1 Download
Std 3 to 5 Maths Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 2 Download

AasPas Masvar Ayojan – Varshik Ayojan Std 3 to 5

Std 3 to 5 AasPas Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 1 Download
Std 3 to 5 AasPas Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 2 Download

Hindi Masvar Ayojan – Varshik Ayojan Std 3 to 5

Std 3 to 5 Hindi Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 1 Download
Std 3 to 5 Hindi Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 2 Download

Std 3 to 5 Hindi Nibandh Ayojan SEM 1 & 2 Download

English Masvar Ayojan – Varshik Ayojan Std 3 to 5

Std 3 to 5 English Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 1 Download
Std 3 to 5 English Masvar Ayojan – Varshik Ayojan SEM 2 Download

Masvar Aayojan Std 6 to 8

Masvar Aayojan Std 6 to 8 will improve organisation and time-management skills. Plus, it’s great for children with anxiety related to school. Masvar Aayojan Std 6 to 8 are ideal for students who feel they may benefit from more structure to their school month.

Masvar Aayojan 6 to 8 NCERT

Std 6 Masvar Aayojan 2020-21 Download

  • Std 6 Sem – 1 Masvar Aayojan  Download
  • Std 6 Sem – 2 Masvar Aayojan  Download

Std 7 Masvar Aayojan 2020-21 Download

  • Std 7 Sem – 1 Masvar Aayojan  Download
  • Std 7 Sem – 2 Masvar Aayojan  Download

Std 8 Masvar Aayojan 2020-21 Download

  • Std 8 Sem – 1 Masvar Aayojan  Download
  • Std 8 Sem – 2 Masvar Aayojan  Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.