સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

શિક્ષક સજ્જતા ઓનલાઇન ક્વિઝ ખજાનો અને મટીરીયલ

August 06, 2021

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી ઑફિશયલ અભ્યાસક્રમ

શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ 2021 બાબત
In essence, medical coverage options for teachers are the same as standard health insurance plans. What can differ are the types of coverage, benefits, and limits selected by teachers. This is largely due to the fact that their needs will be different from other industries, a fact that is especially true for expat teachers who go home during their breaks.

Important Links:

Download Official Circular

https://www.bhaveshsuthar.in/2021/07/shikshak-sajjata-survey-2021-all.html
🔊શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ માળખાની વિસ્તૃત ચર્ચા બાબત🔊


Today Latest Paripatra


Bisag Timetable

Shikshak Sajjata Servekshan 2021 Babat Paripatra | શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ 2021 બાબત

The good news for schools, and educators is that teacher health insurance solutions can be extremely flexible. With Pacific Prime, you’ll be able to add, amend, and remove different coverage aspects to ensure that you, your family, or your staff are getting all of the coverage they need - and you’re not paying for anything you don’t!

5.Check test results and calculate marks instantly

Test Easy allows to check student's score on a click, review answer keys and share score card instantly. Checking papers has never been easier.
Once a student is done with his/her test, you as a teacher/tutor will get your result activity list updated, you can review the grade report and see which questions got wrong.

The digital India campaign has promoted extensive use of ICTs in the teaching learning process. The ePathshala, a joint initiative of Ministry of Education(MoE), Govt. of India and National Council of Educational Research and Training (NCERT) has been developed for showcasing and disseminating all educational e-resources including textbooks, audio, video, periodicals, and a variety of other digital resources. The ePathshala Mobile app is designed to achieve the SDG Goal no. 4 as well i.e. equitable, quality, inclusive education and lifelong learning for all and bridging the digital divide.

Students, Teachers, Educators and Parents can access eBooks through multiple technology platform that is mobile phones and tablets (as epub) and from the web portal through laptops and desktops (as Flipbook). ePathshala also allows users to carry as many books as their device supports. Features of these books allow users to pinch, select, zoom, bookmark, highlight, navigate, share, listen to text using text to speech (TTS) apps and make notes digitally.

1.Create online exams easily


Just drag and drop your questionnaires if you have them in jpg/png format, You can nevertheless create your questions manually an set additional images to it. Test easy allows you scan you paper,
edit for better view and add or remove additional text on paper.Exams can be created offline till it is finally ready to be published. By taking a tour, it’s easy to understand the Test Easy format and add your own questions in the
SET PAPER portion. You are allowed to add as many paper as required for a particular test.

Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Material | Sixak Sajjata Sarvexan 2021 Materials
ikshak Sajjata Sarvekshan 2021 Materials Pdf | Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Material | Sixak Sajjata Sarvexan 2021 Materials | Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Material Pdf | Sikshak Sajjata Sarvekshan 2021 Materials Pdf | Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Materials Pdf | Sixak Sajjata Sarvexan 2021 Material Pdf | Shikshak Sajjata Kasoti Material | Sixak Sajjata Sarvexan Materials | Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Useful Material Pdf | Sixak Sajjata Sarvexan 2021 Useful Materials Pdf.

Sarvexan 2021 Useful Materials Pdf.
શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ માટેનું સ્ટડી મટેરિયલ. 
(અહી દરરોજ નવું મટેરિયલ મુકાશે માટે રોજ મુલાકાત લેતા રહેવું)
Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Material | Sixak Sajjata Sarvexan 2021 Materials
2.Publish exams

After you have created a test, you can publish it, It will make your test live over the server database for others to access the paper anytime, anywhere.
GCERT SCE BOOK PDF


IMPORTANT LINKS:


STD 3 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Gujarati

I

View

Download

2

Gujarati

II

View

Download

3

EVS

-

View

Download

4

Maths

-

View

Download


STD 4 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No.

Subject

Sem

View

Download

1

Gujarati

I

View

Download

2

Gujarati

II

View

Download

3

EVS

-

View

Download

4

Maths

-

View

Download

5

Hindi

II

View

Download


    

STD 5 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

English

-

View

Download

2

EVS

-

View

Download

3

Gujarati

I

View

Download

4

Gujarati

II

View

Download

5

Maths

-

View

Download

6

Hindi

I

View

Download

7

Hindi

II

View

Download
STD 6 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No.

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

Download

8

Social Science

I & II

View

DownloadSTD 7 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

Download

8

Social Science

I & II

View

DownloadSTD 8 SWADHYAY POTHI DOWNLOAD LINK

No

Subject

Sem

View

Download

1

Maths

I & II

View

Download

2

Gujarati

I

View

Download

3

Gujarati

II

View

Download

4

Hindi

I

View

Download

5

Hindi

II

View

Download

6

English

I & II

View

Download

7

Science

I & II

View

DownloadNo comments:

Thanks

Powered by Blogger.