સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

શબ્દસૌરભ પુસ્તિકા… અને Fit india 2.0 ?


ગુજરાતી ભાષાના નિષ્ણાત તજજ્ઞ અને બાળમનોવિજ્ઞાનના જાણકાર નવાપુરા પ્રાથમિક શાળા(ઉન્દેલ) તા. ખંભાત જિલ્લો: આણંદના મદદનીશ શિક્ષક રાજેશભાઈ પટેલ દ્વારા બાળકોને લેખનનો મહાવરો આપવા માટે રચાયેલ સર્જન એટલે શબ્દસૌરભ પુસ્તિકા…


 આ પુસ્તિકાની વિશેષતાઓ -


૧. પુસ્તિકાના પ્રારંભે આકર્ષક અને રંગીન ચિત્રો  

૨. પ્રાસનો ભરપૂર પ્રયોગ

૩. મહાવરા માટે અઢળક શબ્દો

૪. સરળથી કઠીનનો ક્રમ

૫. બાળ મનોવિજ્ઞાન મૂજબ રચના

૬. સાદા અક્ષરથી જોડાક્ષર સુધીનો મહાવરો

૭. શબ્દો અને વાક્યો બન્નેનો ભરપૂર મહાવરો

૮. બાળકોને જોતાં જ ગમી જાય તેવું આકર્ષક અને રંગીન મુખપૃષ્ઠ 

૯. પુસ્તિકામાં જ લખી શકાય, તેવી જગ્યા

૧૦. શબ્દોમાં કક્કાવારી મુજબનો ક્રમ

૧૧. વિષય નિષ્ણાત શિક્ષકો દ્વારા સમીક્ષા 

 

આ પુસ્તિકા એટલે....


 ૩૦ વરસના શૈક્ષણિક અનુભવોનો નિચોડ


આ લિંક આપના મિત્રો અને પરિચિત ગૃપોમાં શેર કરો જેથી વધુમાં વધુ બાળકોને તેનો લાભ મળી શકે.


આપણે સર્જન ભલે ન કરી શકીએ, પણ શેર તો કરી જ શકીએ.
Fit India Freedom Run 2021
Fit India Freedom Run 2021

The Fit India questionnaire contains multiple choice questions based on fitness, health, indigenous games, and nutrition. These questions are designed to motivate citizens to get in shape by learning about various health-related topics, such as what kinds of activities help to improve fitness, what kinds of diets help keep fit, and what kinds of indigenous sports are involved. they practice in our country. 

Through this fun and interactive quiz, participants would have the opportunity not only to test their fitness knowledge and win attractive prizes, but also to motivate themselves to get in shape.
The general objective of the Fit India Quiz is to achieve a physical and mental change among citizens to adopt a healthy lifestyle through the MyGov platform.

How to registration fit India Freedom Run 2021?

To participate in the Fit India Quiz, 
visit: https: //quiz.mygov.in/quiz/fit-india -
Fit India Freedom Run
"RUNNING: The crudest form of FREEDOM in the human body"

Run a route of your choice, at a time that suits you best.

Break your races:
Track your kms manually or using GPS watch or tracking app.

Mode of participation:
Participation can be done through the Fit India website at Organizer platform or Those who have made their own career can individually submit their data and download the certificate.

The Honorable Prime Minister of India launched the Fit India Movement on August 13, 2021 with the aim of making physical fitness a way of life. Fit India Movement aims at behavioral changes, from a sedentary lifestyle to a physically active daily lifestyle. Fit India will only be successful when it becomes a popular movement. We have to play the role of catalysts.

Fit India 2.0 Freedom Run 2021. How to registration fit India Freedom Run 2021?

"How to live" should be the first pillar of formal education. This involves teaching and practicing the art of caring for your body and health on a daily basis. Schools have to be the first formal institution after the home where physical fitness is taught and practiced.

In the above context, the Fit India Mission encourages schools to organize a Fit India School Week in the month of November / December. She has also prepared a set of Fit India School Certification with simple and easy parameters.

The Honorable Prime Minister of India launched the FIT INDIA MOVEMENT on August 13, 2021 in order to make physical fitness a way of life. FIT INDIA MOVEMENT aims at behavioral changes, from a sedentary lifestyle to a physically active form of everyday life. Fit India will be a success only when it becomes a popular movement. We have to play the role of catalysts.

In the above context, Mission Fit India encourages YOUTH CLUB to motivate people to become part of the FIT INDIA MOVEMENT by inculcating at least 45-60 minutes of physical activities in their daily life, people and the Youth Club can make various efforts for your own health and well-being, as well as for Contact with India mail
Contact.fitindia@gmail.com

IMPORTANT LINK:

FIT INDIA 2.0 PARIPATRA (13/8/2021): CLICK HERE

FIT INDIA 2.0 REGISTRATION LINK: CLICK HERE

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.