સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Matadar Yadi Sankshipt Sudharana 2022

October 08, 2021

Matadar Yadi Sankshipt Sudharana 2022 Program | Matdar Yadi Sudharna Karyakram 2020 | 

Elector  Helpline App 

Elector Helpline App By Election Commission of India.The Voters never had the comfort of citizen driven elements conveyed through the versatile application. Every one of the administrations were accessible either in the actual configuration or were dispersed in different sites and applications. The Voter needed to one or the other fill in the actual structure or visit the site. Also, submitting the question had been a challenging errand. As the ECI fundamental site contains the data for all partners, a typical elector had incredible trouble in route and tracking down the substance. 


The most effective method to Download e-EPIC Card ? From voterportal.eci.gov.in. Or on the other hand nvsp.in 


The most effective method to download computerized citizen ID card On https://voterportal.eci.gov.in/, or https://nvsp.in.e-EPIC is a non-editable secure convenient archive design (PDF) rendition of the EPIC and will have a gotten QR code with picture and socioeconomics like chronic number, part number, etc.The e-variant of the elector ID card is non-editable and it tends to be saved in offices like advanced storage and can be imprinted in the PDF design. 


Step by step instructions to Download e-EPIC Card ? From voterportal.eci.gov.in. Or then again nvsp.in 


Citizen Helpline App is the far reaching application for Indian Voters to look through their name in the electing roll, submit structures for elector enlistment and change, download their advanced photograph citizen slips, submit questions, discover insights regarding the challenging applicants and in particular see the continuous consequences of the decisions. 


19 Million (1.9 Crore) clients utilized the Voter Helpline Mobile Application to look through their names in the Electoral Roll till date. 

With 2,16,81,289 (2.16 Crore or 21 Million) downloads and 1,53,604 (1.53 lac or 153K) client criticism, this public honor winning application has accepted roots as a significant device for resident strengthening. The seed for the Voter Helpline was planted in the year 2016, when another site for Election Commission was conceived. During the time spent planning the new site, the idea of Voter Helpline took its modest beginnings. At that stage, the Project was codenamed as 'ECI Citizen App' and the underlying goal was to show on the versatile application, the fundamental ECI Website content. 


Significant Link: 


Matdar Yadi Sudharna Program 2021-22 Paripatra Click Here 


Actually take a look at Name In Gujarat Election Voter List Click Here 


મતદાર યાદિમાં તમારૂ નામ સર્ચ કરવા અહિં ક્લીક કરો 


અહીંથી વોટર હેલ્પ લાઇન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો 


Notwithstanding, soon we recognized 5 center yet different applications which impeccably appeared well and good for us all in ECI however scarcely sounded good to the citizen. For us in the ECI each application was pretty much as significant as the other and each application supported its free presence. Be that as it may, thusly we were sending our hapless electors to five unique sites to do the exchanges. 


The Voter Helpline application has been the main Mobile application of the Election Commission of India. 53 Million electing look have been performed through the portable app.With the approach of Booth App, the surveying station look have become extremely simple and quick by the utilization of QR code. The Photo Voter slip contains the QR code which is filtered by the Polling Officials in the surveying station. Presently the Voters can likewise download their computerized photograph elector slip from the Voter Helpline Mobile App. The interaction includes connecting up their cell phone with that of EPIC card. The Digital Photo Voter slips can be displayed at the surveying station rather than actual photograph citizen slip. 


The ICT division of Election Commission of India has attempted another drive by planning a versatile application for fostering a culture of energetic appointive commitment and settling on educated and moral polling form choices among residents of the country. The application was first dispatched on 30th August 2018 and was brought to significant use utilizing Lok Sabha Elections of 2019 


This application will permit clients to effortlessly discover the data they are searching for. Residents can peruse the application dependent on their own advantages and get familiar with the Election Process in a seriously captivating way.The Election Commission of India has fundamentally modernized this Citizen interface to oblige a developing client base, as the Election Commission of India keeps on fanning out into new innovation regions and caters for monstrous data spread prerequisites for its 87.5 Crore Electors during the General Elections. 


Instructions to look through your name In elector List Gujarat : 


First Open authority gujarat Government site http://secsearch.gujarat.gov.in/search/default.aspx


 Then, at that point, Select one from following choice 


Organization/Nagarpalika/Taluka-locale Panchayat 


then, at that point, entre Your Name or epic card no. 


Enter Captcha code 


After Than press Search button and hang tight for your subtleties 


Significant Link: 


Matdar Yadi Sudharna Program 2021-22 Paripatra Click Here 


Actually take a look at Name In Gujarat Election Voter List Click Here 


મતદાર યાદિમાં તમારૂ નામ સર્ચ કરવા અહિં ક્લીક કરો 


અહીંથી વોટર હેલ્પ લાઇન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો 


Taking forward its nonstop endeavors of building a functioning vote based populace in the country, Election Commission of India has embraced another drive by planning a Mobile Application for fostering a culture of energetic electing commitment and settling on educated and moral voting form choices among residents of the country. The application means to give a solitary customer facing interaction and data conveyance to electors the nation over. The application gives following offices to Indian citizens: 


A. Electing Search (#GoVerify your name in the appointive roll) 

B. Accommodation of online structures for New Voter Registration, moving to an alternate 

the body electorate, for Overseas Voters, Deletion or Objection in the electing roll, adjustment of passages and Transposition inside Assembly. 

C. Register Complaints identified with Electoral Services and track its removal status 

D. The FAQ on Voter, Elections, EVM, and Results 

E. Administration and Resources for Voters and Electoral Officers 

F: Find the Election Schedule in your space 

G: Find every one of the up-and-comers, their profile, Income Statement, resources, criminal cases 

H: Find the Polling Officials and call them: BLO, ERO, DEO and CEO 

I: Click a selfie in the wake of Voting and persuade an opportunity to be highlighted in the Official Voter Helpline App Gallery. 

J: Download the rundown of Contesting competitors in PDF configuration and take the print out.

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.