સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

NISHTHA 3.0

October 06, 2021

 NISHTHA 3.0 TRAINING FOR TEACHERS

NISHTHA - ALL IN ONE MATERIAL DOWNLOAD IN ONE PDF

The Union Minister for Human Resource Development has launched the "National Initiative for Comprehensive Advancement of Heads of Schools and Teachers (NISHTHA)," a national mission to improve learning outcomes at the primary level.

The Minister also launched the NISHTHA website, the training modules, the basic brochure and a mobile application.

IMPORTANT LINK :

DOWNLOAD PARIPATRA

About the "National Initiative for School Directors" and the "Holistic Advancement" of Teachers

NISHTHA is the largest teacher training program of its kind in the world.

Objective: Motivate and equip teachers to encourage and encourage critical thinking in students.

તાલીમ કેવી રીતે જોડાવું તેની માર્ગદર્શિકા

Teachers will become aware and develop their skills on various aspects related to:

Learning outcomes,

Competency-based learning and testing,

Pedagogy centered on the student,

School safety and security,

Personal-social qualities,

Inclusive education,

ICT in teaching-learning, including artificial intelligence,

Health and wellness, including yoga,

Initiatives in school education including library, ecological club, youth club, orchard,

School leadership qualities,

Environmental concerns,

Preschool, pre-professional education and school evaluation.

Objective: to develop the capacities of around 42 lakh participants,

Covering all teachers and school principals at the elementary level in all public schools,

Faculty members of the State Councils for Educational Research and Training (SCERT) and the District Institutes of Education and Training (DIET),

Block Resource Coordinators and Cluster Resource Coordinators in all states and UT.

Implementation: The training will be conducted directly by 33120 Key Resource Persons (KRP) and State Resource Persons (SRP) identified by the State and UT, who in turn will be trained by 120 National Resource Persons identified by the National Council of Educational Research and Training (NCERT), National Institute for Educational Planning and Administration (NIEPA), etc.

States and UT have the option to contextualize the training modules and use their own material and resource persons as well, keeping in mind the core themes and expected outcomes of NISHTHA.

The prominent features of the program are activity-based modules that include a built-in continuous feedback mechanism, an online monitoring and support system, training need, and impact analysis (pre and post training).

NCERT has developed a mobile application and a learning management system (LMS) based on MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment).

The LMS will be used for specialist and teacher registration, resource dissemination, training gap analysis and impact, monitoring, mentoring, and online progress measurement.

IMPORTANT LINK :


NISHTHA અહેવાલ લખવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર


DOWNLOAD PARIPATRA


 નિષ્ઠા 3.0 માં જોઈન થવા માટેની લિંક


NISHTHA 3.0 AHEVAL FILE 

BLANK AHEVAL PDF: CLICK HERE

AHEVAL MODULE 1 PDF:  CLICK HERE

Nishtha 3.0 Answer Keys


Module 1 Click Here

Module 2 Click Here

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.