સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Disclaimer

October 16, 2020
Disclaimer

             All content provided on this "[www.appguru.xyz]" blog is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site.


The owner of [www.appguru.xyz] will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

Disclaimer for Gyandhara.

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. https://www.appguru.xyz/  does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (https://www.appguru.xyz/), is strictly at your own risk. Gnandhara will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent
By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update
This site disclaimer was last updated on: Tuesday, October 16th, 2018. Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.
https://www.appguru.xyz/ his a promotional website only, All types of files and information placed here, are only for introducing you to blog fecebook social blogging tik and tricks info  of about mobile recharges etc. purpose.

We do our best try to provide authentic information on this site only to all of you. In case if you found missing or wrong information then let us know for correction. We will take action as soon as possible.

We are not liable legally for any information provided Here. The information published here about blog and blogging  tricks and offers promotional  etc. https://www.appguru.xyz/ But it is taken from some useful internet resources. So we are not responsible any bad thing. But we promise to try our best to provide you 100% true information in a legal and decent way.

If you do not agree to all the terms, please disconnect from this site now itself.

But by remaining at this site, you must confirm your understanding and compliance of the above disclaimer and absolve this site of any responsibility henceforth.

All files found on this site have been collected from various sources across the web on internet and as we are believed to be in the public domain.

All the logos and stuff placed on this site, are the property of their respective owners. We are not copied from any web sources and as we have full copyright on everything on https://www.appguru.xyz/ If you are the rightful owner of any contents posted here, and object to them being displayed. Or If you are one of representatives of copy rights department and you don’t like our conditions of store, Please Contact Us with Proper legal data’s. We will chek this out and remove it in 24 hours

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.